storm

Jag var lite orolig för att tåget inte skulle komma fram i tid men det gjorde det. Genom regn och motvind fick jag cykla hem, men nu sitter jag och myser framför Antikrundan och har det allmänt gott. Mätt är jag också och det är ju aldrig fel ; )

vurpa

Sitter i soffan och känner mig lite öm i kroppen. Ramlade med cykeln på väg till stationen idag, dröp i backen med ett brak. Fastnade med jackan i sadeln och kunde inte kliva av när jag bromsade (ja du kan ju företälla dig synen), trots skrapsår och blåmärken på benen så klarade sig mina strumpbyxor utan en maska, tyvärr har jag glömt vilket märke det var. 

Med tanke på klimathotet och att KD håller på att arbeta med att ta fram en ny miljöpolitik

Idag är det inom transportsektorn som utsläppen i EU ökar snabbast. Mellan åren 1990 och
2005 ökade utsläppen av växthusgaser från transporter med 32,1 procent, medan andra sektorer minskade med 9,5 procent. Transportsektorns andel av de totala utsläppen ökade under samma period från 21 till 27 procent. I Sverige var ökningen av utsläppen 10 procent sedan 1990, i takt med ökade transportvolymer och trots att fordonen blivit bränslesnålare.

Idag kommer 31 procent av de svenska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn och av dessa utgörs 81 procent av utsläpp från vägtrafiken. Persontransporterna står i sin tur för 69 procent av utsläppen från vägtrafiken.

Samtidigt som utsläppen från transportsektorn är ett stort problem är de en viktig del av vårt samhälle och för vår ekonomi. Med bakgrund av detta ter det sig ganska självklart att vi måste strukturera om våra transporter och kommunikationer. Förändrade transportbehov, effektiviseringar, optimalt utnyttjande av IT, utbyggda kollektiva transporter, förnybara bränslen, förbättrad samhällsplanerig, ekonomiska styrmedel och
individuellt ansvar utgör alla viktiga, kompletterande delar.

Vi behöver satsa på en klimatsmart samhällsplanering med minskade avstånd mellan bostad,
arbete och offentlig service. Vi behöver satsa på forskning kring vilka industrisektorer som har möjlighet att decentralisera produktionen och därmed minska behovet av transporter. Och vi behöver en bättre helhetssyn på våra transporter och kommunikationer.

varit och tränat

Har äntligen, efter många års uppehåll, börjat träna igen och det känns fortfarande underbart nu när jag hållit på ett par veckor. Har inte tränat sedan jag var mammaledig, så snacka om att det var på tiden, och så har jag ju fyllt 30 så det börjar bli dags att tänka på kroppen den ska ju ändå hålla en sådär 90 år till ; )

Om KD´s förslag om att spara föräldrapengar

skriver Linda Skugge i Expressen.se

Solen lyser

Ute lyser solen och vi ska gå ut och ta en promenad längs havet

Live direkt från Uppsala

Live direkt från Uppsala
Inte direkt jättebra bild men ialla fall så ni får en känsla.

Just nu sitter jag och väntar på att Äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson skall börja tala. Vilket sorl det är, överallt finns kristdemokrater

Redan nu kan man läsa hennes pressmeddelande på
www.kristdemokraterna.se

Maria Larsson säger:

"Nu när byggandet av fler äldreplatser i särskilt boende har tagit fart, så blir nästa steg att satsa på trygghetsboenden.
Det råder ett allvarligt glapp mellan det vanliga boendet och det särskilda boendet. Många äldre känner sig inte trygga hemma, samtidigt som de anses för friska för att få komma till ett särskilt boende. Den situationen är allvarlig och måste åtgärdas."

"Regeringen har gjort en rekordsatsning på 1,35 miljarder per år för bättre kvalitet i äldreomsorgen, 500 miljoner per år till fler platser i särskilt boende som redan efter ett halvår har resulterat i att det har kommit in ansökningar om 3 201 nya platser i 77 olika kommuner. Vi kristdemokrater och regeringen har förutom ekonomiska satsningar tillsatt en utredning som snart kommer på regeringens bord om att införa en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen. Vi kräver också att de äldre får mer att bestämma över om när det gäller sin egen omvårdnad. Hit hör den viktiga Fritt val-reformen för våra äldre."

På plats i Uppsala

Dagen har ägnats åt seminarium. Själv har jag gått på ett seminarium som handlade om "Tillväxtkommunen - möjlighet eller utopi?". Medverkande var chefsekonomen på Svensk Näringsliv, Stefan Fölster, kommunstyrelsens ordf. i Markaryd, Bengt Germundsson samt Annette Stavenow  som är ordf. i Kristdemokraternas företagarråd. Har även varit och lyssnat på Heléne Lööw som är forskare vid Historiska intitutionen Uppsala universitet.

Jag har också haft äran att, tillsammans med några andra kristdemokratiska bloggare, fika tillsammans med Sveriges bästa partiledare, Göran Hägglund.

Innan fikat höll vår kompetenta och stiliga partiledare inledningstal där han bland annat presenterade ett utkast till ett klimatprogram för kommuner och landsting.  Nedan kan du läsa de punkter som Hägglund tog upp i sitt tal.

1. Anställ en ?energijägare i varje kommun och landsting. Uppgiften blir att hitta möjliga energieffektiviseringsåtgärder. Bland annat kan målsättningen vara att reducera energiåtgången för värme och kyla i kommunernas fastigheter med 20 procent. Detta fanns ju med i garantibeviset inför valet!
2. Upprätta en plan för hur utsläppen av växthusgaser ska minska i varje kommun, inte bara i kommunal verksamhet utan totalt.
3. Undersök möjligheterna att producera el från exempelvis fjärrvärmeverk. Beräkningar visar att det idag finns en outnyttjad potential till elproduktion i värmeverk som motsvarar halva dagens produktion av kärnkraftsel. Jag tycker att det vore oklokt att helt utesluta möjligheterna till ytterligare kärnkraft. Dock! Det första, billigaste och enklaste som vi kan göra är att uttömma de möjligheter som finns att omvandla värmeenergi till el.
4. Underlätta för medborgarna att leva miljövänligt.  Inför one-stop-shops enligt brittisk modell, dit privatpersoner kan vända sig för att få rådgivning för att klimatanpassa sina hem.
5. Biogasanpassa kommunen. En förutsättning för att såväl kollektivtrafik som privatpersoner ska kunna köra med gas är att infrastrukturen finns. Kommunerna måste vara aktiva för att öka användningen av biogas.
6. Klimatanpassa resepolicyn för offentligt anställda.
Det kan ske genom kommunala bilpooler och IT-lösningar som underlättar fjärrarbete. Staten skulle också kunna pröva möjligheten att uppmuntra kollektivt resande genom att tillåta skatteavdrag för hela kostnaden för månadskort inom kollektivtrafik en. Förmånsbeskattningen för månadskort som betalas av arbetsgivaren skulle också kunna tas bort.
7. Vid offentlig upphandling ska krav på miljöbilar i verksamheten vara regel. Även detta fanns med i garantibeviset!
8. Underlätta för cyklister. Det ska vara enkelt att ta sig fram med cykel, så att den blir ett naturligt val för korta transporter.
9. Lär en uppväxande generation att välja klimatsmarta alternativ. Inrätta temadagar i skolor/gymnasier kring klimatfrågorna.
10. Gå igenom allmännyttans lägenheter och upprätta en investeringsplan för att åtgärda det enorma energiläckage som finns i många miljonprogramsområden. Det finns anledning att hitta former för att tidigarelägga upprustning och renovering. I vissa fall kan det till och med vara bättre att riva och bygga nytt istället för att renovera dragiga och slitna hus. Det är möjligt att åstadkomma konkreta resultat, klimatsmarta kommuner och landsting.

Vill du läsa hela talet kan du göra det
här

Kvällen avslutas med fest.

Morgondagen skall ägnas åt ytterligare seminariumpass och intressanta talare.


Uppsala nästa

Då var det dags för kristdemokraternas kommun och landstingsdagar, detta år i Uppsala. Om hotellet vi bokat har internetanslutning skriver jag ett inlägg och berättar hur vi har det.

Oj vad det var spännande...

... på kvällens fullmäktigemöte. Utgången om belysning av strandpromenaden var helt oviss fram till slutet.

Kommunstyrelsens förslag var:

- bifalla motionen i den del som avser Strandpromenaden mellan Ringvägen och Simstadion samt uppdra åt gatunämnden att, efter samråd med byggnadsnämnden och kultur och fritidsnämnden, förse Strandpromenaden med belysning som är noga anpassad till gällande kulturmiljö

- avslå motionen om belysning av hela Strandpromenaden

Vi yrkade bifall till hela motionen.

Väldigt många yrkade avslag och talade sig varma för den unika mörka miljön som finns där idag.

Efter votering ställdes Ks förslag mot avslag av motionen. Och nu var det spännande. Voteringen slutade 30 Ja mot 29 Nej för Ks förslag (1 ledamot avstod och 1 saknades). Så nu blir det belysning mellan Ringvägen och Simstadion. Självklart hoppas vi att det i framtiden även kommer att bli belysning hela vägen men just nu är vi riktigt glada över bifallet till kommunstyrelsens förslag som är en riktigt bra kompromiss.

Nedan klipper jag in en del av det jag sa på fullmäktigemötet:

Med en välanpassad belysning kan utomhusmiljöer förskönas och skapa inbjudande mötesplatser. När Kultur- och fritidsförvaltningen argumenterade för att tillstyrka motionen talade man om en diskret låg belysning samt punktbelysning av intressanta platser/föremål. Dessutom tog man upp att det idag finns energisnåla produkter.

Gatuförvaltningen skriver att en diskret belysning med låga belysningspollare och belysning av vissa klippformationer kan tillföra en ny upplevelse utmed strandpromenaden. Jag gillar de associationer och bilder jag får när jag läser deras tankar men jag tänker inte stå här idag och ge ett detaljerat förslag på hur belysningen skulle utformas (ja, förutom att det skall anpassas till kulturmiljön dvs.). Vi har en belysningsgrupp i kommunen som bör stå för den delen.

Marknad Varberg tar upp att strandpromenaden är viktig för Varbergs profil och identitet och ser mycket positivt på att belysa strandpromenaden. Man tror att fler människor skulle promenera där kvällstid och att vi skulle få en ökad nyttjandegrad. Idag ses mörkret som en säkerhetsrisk. Belysning av strandpromenaden är ett gott incitament att ta cykeln eller promenera istället för att ta bilen.

Att fler människor skulle söka sig till strandpromenaden om den var belyst är även något som planeringskontoret tar upp. I trygghetsundersökningen som genomfördes under 2006 framkom att strandpromenaden i relation till andra platser i kommunen känns otrygg.

Orsaken till att jag skrev motionen är att jag verkligen tror att strandpromenaden skulle användas så mycket mer om den var belyst. Jag anser att det är betydelsefullt att även södra delen blir belyst. Vid Kåsa ligger Varbergs kurort hotell & Spa, ett hotell med ca 120 rum, dessutom ligger det bakom hotellet ett ganska stort bostadsområde. Lägg där till stugområdet i Apelviken, campingen samt det villaområde som ligger i nära anslutning till Apelviken/Kåsa. Belysning hade varit till nytta för många människor.


Kristdemokraterna anser att det finns många goda skäl för belysning av hela Strandpromenaden.

Belysning av strandpromenaden är positivt för turismen.

Belysning av strandpromenaden är positivt för boendemiljön.

Belysning av strandpromenaden är positivt för miljön.

Belysning av strandpromenaden är positivt för trygghetskänslan.

Jag yrkar bifall till hela motionen dvs. att belysa hela strandpromenaden, från fästningen fram till Kåsa med en väl anpassad belysning


Tack för den, Doris Gunnarsson

När man får uttala sig i tidningen är man utlämnad till journalistens åsikt om hur mycket plats man får ta i anspråk. När jag läste mitt uttalande innan det publicerades uttryckte jag önskemål om tillägg men det fanns inte plats.

Under den korta intervjun uttryckte jag sympatier. Jag sa att han borde ha fått hjälp tidigare. Självklart känner jag i mitt hjärta för den hemlösa mannen, vem gör inte det. På så sätt skall ingen människa behöva leva! Alla människor har ett okränkbart människovärde som skall värnas! HN var mest intresserad vad jag ansåg om kommunens agerande i själva bortforslandet.

Doris Gunnarsson skriver i sin ledare "Det går inte an att ensidigt se se till att "så här kan vi inte ha det i naturen" som kristdemokraternas representant uttryckte det i HN i går. En sådan enögd syn på denna mänskliga tragik är anmärkningsvärd, oavsett om det kommer från en enskild förvaltning eller en enskild politiker som ombetts uttala sig i saken".

ang. "vräkning" av hemlös

Igår blev jag uppringd av HN ang den hemlösa man vars tillhörigheter blev bortforslat av kommunen och man frågade mig vad jag tyckte om kommunens agerande. Eftersom jag endast läst det som skrivits i HN tog jag kontakt med enhetschefen för Park och gata innan jag uttalade mig.

Som HN beskrev fallet lät det som om kommunen bara hade kommit med stora maskiner och tagit mannens tillhörigheter utan att ge honom en chans.

I slutet av sommaren tog kommunen kontakt med mannen, lägret som forslades bort hade då brunnit och mannen hade flyttat sitt boende några meter bort (bodde alltså inte där längre). Han fick 3 månader på sig att ta bort sina tillhörigheter och ta det som han ville behålla. När man kom tillbaka hade han inte gjort någonting. Området, som är ett mycket populärt strövområde nära havet, var fullt av skräp och råttor. Mannen fick dock ytterligare 1 månad på sig att ta vad han ville behålla.

Park och gata gick in på det ställe där man behövde fälla minst träd och det handlade om ett handfull ekar (återplantering kommer att ske),

Jag har fullt förtroende för hur park och gata tog hand om bortforslingen av skräpet.

Självklart tycker jag oerhört synd om mannen i fråga. Ingen människa ska behöva leva på ett sådant sätt. Kristdemokraterna har arbetat för att de hemlösa i kommunen skall få tak över huvudet och nu är det på gång boende för hemlösa. Vi måste värna om det okränkbara människovärdet och alla har rätt till tak över huvudet, en varm säng och ordentlig mat.

fredag

Sitter och har det gott framför TV:n. Tåget var i tid så jag hann med ett yogapass innan jag styrde cykeln hem. Och när jag kom hem hade maken förberett för Tacos ; ) nice.

Ha en trevlig fredag!

väder

Detta eviga regnande, jag blir så otroligt trött på att cykla i ett evigt regnande. Regn, regn och åter regn. Jag brukar egentligen inte tycka att regn är så otrevligt, hösten hör ändå till min favorittid. Hösten med allt sitt blåsande och regnande. Men nu måste jag säga att jag är trött på det! Sommaren bara regnade bort och nu regnar vintern också bort. Är det så här vi ska ha det, inga årstider utan bara ett enda töcken av regnande. En vinter som ligger runt 0-5 grader och en sommar som ligger runt 10.

dags igen

Idag damp fullmäktigehandlingarna ner i brevlådan (jag antar att det är dom i alla fall, har inte öppnat brevet än), det var en rejäl bunt. Om en vecka exakt är det dags för fullmäktige igen efter juluppehållet, nu kommer min motion om belysning längs strandpromenaden upp, ska bli spännande. Hoppas verkligen att den går igenom

Insändare i HN

Klicka här för att läsa den insändare som jag har i dagens  Hallands nyheter

första snön

Första snön som lagt sig föll igår, har varit ute och skottat. Har redan börjat töa

ang. förbud mot raketer

Personligen ställer jag mig inte främmande för att man skulle förbjuda alternativt inskränka användandet av rakter. Uppenbarligen är det allt för många som inte klarar av att hantera möjligheten att skjuta rakter. Hade det bara funnits lite folkvett vad det gäller hanterandet hade det ju varit en helt annan sak men som det är nu skjuts det ju rakter totalt hänsynslöst. Och tyvärr är det som alltid att den stora grupp som klarar av att hantera något får sitta i kläm för en liten skitgrupp som totalt saknar respekten för sina medmänniskor. Det är tragiskt.

God fortsättning på det nya året

Det är alltid något särskilt med första dagen på ett nytt år, det är så nytt, så oförstört. Man har ännu möjlighet att uppfylla alla de där löftena. Förväntningar om att det ska bli ett gott år. Samtidigt en nyfikenhet, vad har 2008 i beredskap för mig, vad kommer att hända i år. Men där finns även en viss bävan, tänk om det blir ett riktigt skitår.

Utanför fönstret är det alldeles tyst (ja nästan iallafall, jag hör faktiskt fåglar som kvittrar) som vanligt en nyårsdag. Det finns väl ingen dag som är så segstartad som den första dagen på ett nytt år. Det är annat än tolvslaget, så mycket raketer, det måste ha varit rekord! Det var så fint. Men jag hoppas att alla sköt upp samtliga av sina raketer så man slipper raketskjutning ända fram till påska. Det är faktiskt något som stör mig ganska mycket, allt det här småskjutandet som varit mellan jul och nyår, och att man skjuter mot varandra. Det är ju faktiskt inte riktigt klokt.

Fast det var ju inte meningen att detta inlägg skulle vara av den gnälliga arten så här den första dagen 2008.

En god fortsättning på det nya året önskar jag oss alla!