Hög tid att Västkustbanans fulla kapacitet utnyttjas

Den 15 september tog Varbergs kommunfullmäktige det senaste beslutet vad det gäller utbyggnaden av dubbelspåret. Utbyggnaden är milt sagt en långdragen historia. Den första utredningen färdigställdes redan 1988, därefter har ett flertal utredningar gjorts. 1996 upprättades ett principavtal där Banverket åtog sig att prioritera projektet i den nationella planen för järnvägen 1998-2007, enligt avtalet skulle Varbergs kommun bidra med 90 miljoner kronor. Bedömningen gjordes utifrån att nyttan av de lokala effekterna skulle motsvaras av denna insats. Trots avtalet gjordes ingen utbyggnad.

 

Mot bakgrund av att kostnaderna för infrastruktur har ökat och att man både ur en regional och ur en lokal synvinkel anser att utbyggnaden är mycket angelägen så beslutade Varbergs kommunfullmäktige 2008 att höja den kommunala insatsen till 200 miljoner. En förutsättning var att utbyggnaden färdigställdes till 2015.

 

Nu senast, i september 2009 har vi gått med på att höja insatsen ytterligare. I avsiktsförklaringen gör vi oss beredda för att bidra med 290 miljoner kronor. 290 miljoner är mycket pengar men en utbyggnad är av oerhörd vikt lokalt, regionalt och nationellt. En fortsatt stadsutveckling av Varberg förhindras så länge inte järnvägsfrågan får en lösning. Varberg behöver fortsätta att utvecklas, vi behöver bygga mer bostäder och fler lokaler för handel, vi behöver lösa våra trafik- och parkeringsfrågor centralt i staden men vi väntar på tunneln och väntat har vi gjort länge.

 

Att prioritera bort Västkustbanan så som man har gjort är anmärkningsvärt. Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö är en av de viktigaste järnvägarna i det svenska järnvägsnätet då den binder samman Göteborgsregionen med Malmö/Köpenhamnsregionen. Vi kan se en vidare koppling till Oslo och även vidare ner mot kontinenten. Det har satsats mycket pengar på att bygga dubbelspår och göra det möjligt att köra med högre hastigheter men om inte hela Västkustbanan är utbyggd kan inte dubbelspårets totala kapacitet utnyttjas. Att färdigställa Västkustbanans utbyggnad till dubbelspår på delsträckan genom Varberg är angeläget för att få bort den flaskhals som nu finns i systemet. Gång efter annan har Varbergs kommun gått Banverket till mötes ändock får vi hela tiden se hur utbygganden skjuts upp.

 

Just nu håller man på att ta fram underlaget för den nationella transportinfrastrukturplanen 2010-2021. Planförslagen ska komma till regeringen under hösten (kanske har de redan fått det på sitt bord). Beslut förväntas att tas under våren 2010. Banverket har konstaterat att det finns ett mycket begränsat utrymme för nya projekt och att det är en förutsättning att investeringsramen utökas med 15 % för att Varbergsetappen ska komma med i investeringsplanen.

 

Med hopp om att Kristdemokraterna och Alliansen arbetar för en utbyggnad av järnvägen.

 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback